• Verbes
  -masu
  -mashou
  -tai
  -nai
  -ou
  Capacité
  -te
  -ta
  1er groupe


  Kau


  Kiku


  Nugu


  Asobu


  Yomu


  Hanasu


  Matsu


  Shinu


  Kaeru  imasu


  kimasu


  gimasu


  bimasu


  mimasu


  shimasu


  chimasu


  nimasu


  rimasu  imashou


  kimashou


  gimashou


  bimashou


  mimashou


  shimashou


  chimashou


  nimashou


  rimashou  itai


  kitai


  gitai


  bitai


  mitai


  shitai


  chitai


  nitai


  ritai  wanai


  kanai


  ganai


  banai


  manai


  sanai


  tanai


  nanai


  ranai  ou


  kou


  gou


  bou


  mou


  sou


  tou


  nou


  rou  eru


  keru


  geru


  beru


  meru


  seru


  teru


  neru


  reru  emasu


  kemasu


  gemasu


  bemasu


  memasu


  semasu


  temasu


  nemasu


  remasu  tte


  ite


  ide


  nde


  nde


  shite


  tte


  nde


  tte  tta


  ita


  ida


  nda


  nda


  shita


  tta


  nda


  tta
  2e groupe

  食べ
  Taberu


  Miru  masu


  masu  mashou


  mashou  tai


  tai  nai


  nai  you


  you  rareru


  rareru  raremasu


  raremasu  te


  te  ta


  ta
  3e groupe


  Suru


  Kuru  Shimasu


  Kimasu  Shimashou


  Kimashou  Shitai


  Kitai  Shinai


  Konai  Shiyou


  Koyou  Dekiru


  Korareru  Dekimasu


  Koraremasu  Shite


  Kite  Shita


  Kita

  votre commentaire


  Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
  Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique